Magnolia Crappie Club Tourney/Lake Washington **2022 TBD**